การชำระเงิน-เงื่อนไข

เมื่อท่านตกลงเดินทางตามโปรแกรมที่ท่านเลือกเดินทางโดยได้ศึกษารายละเอียดการเดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว
เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง ท่านต้องชำระเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง โดยวิธี ดังนี้

1. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าจองทัวร์ / แพ็คเก็จทัวร์ ขั้นต่ำ ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชำระเต็มจำนวน โดยโอนเข้าบีญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว  Fax.ใบโอนเงินพร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อ , เบอร์ Fax หรือ Email ของท่าน มาที่ 02-575-3852  ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน

2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้าบัญชีเช่นกัน  และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง Fax กลับไปยังท่าน

3. เมื่อชำระเงินค่าจองทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถจองที่นั่งรถ (กรณีเดินทางโดยรถโค้ช)ได้ทันที  และยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินได้ทันที

4. เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. การยกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30 % ของราคาทัวร์
– ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7 – 14 วันก่อนเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50 – 70 % ของราคาทัวร์
หรือขั้นต่ำตามราคาที่บริษัทแจ้ง
– ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 1 – 6 วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น
ยกเว้น รายการทัวร์โปรโมชั่นหรือเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง ให้ถือเอาเงื่อนไขที่ระบุในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ  กรุณาศึกษาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการบริการ ในโปรแกรมทุกครั้ง

6. กรณียกเลิกการเดินทางสำหรับทัวร์ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ วันหยุดต่อเนื่อง ก่อนการเดินทาง  30 วัน
บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วน  ทุกกรณี

7. กรณีทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนเงิน
ค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการและหมายเหตุ
ก่อนทำการจองทัวร์ และบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว

วิธีการจองทัวร์ : Booking

วิธีที่ 1 
คลิกที่ แบบฟอร์มใบจองทัวร์ ระบุโปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทางทุกท่าน เบอร์โทรศัพท์
ที่ติดต่อสะดวก ตามรายละเอียดแบบฟอร์ม  
(คลิก ) เมื่อบริษัทได้รับแจ้งแล้วจะติดต่อกลับหาท่านภายในเวลาอันควร หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน 4 ชั่วโมง กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02 575 3850-1(สายตรง), 02 575 3855(อัตโนมัติ 8 คู่สาย), 086 – 3444325 หรือแจ้งทางอีเมล์bondstreet_tour@hotmail.com เมื่อบริษัทเมื่อได้รับ Mail แล้วก็จะติดต่อ กลับไปยังท่านทันที

วิธีที่ 2
ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร: 02 575 3855(อัตโนมัติ 8 คู่สาย), 086 – 344 4325 โทรสาร 02 575 3852 ขอแบบฟอร์มใบจองทัวร์และการชำระเงิน จากเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อท่านได้รับใบจองทัวร์แล้ว ให้กรอกชื่อผู้เดินทางโปรแกรม วันเดินทาง ค่าบริการ เบอร์โทร แล้ว Fax กลับมาที่บริษัท ฯ

วิธีที่ 3 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ  
กรอกแบบฟอร์มแล้วแฟกซ์ถึงบริษัท 02 575 3852 หรือส่งทางอีเมล์ bondstreet_tour@hotmail.com 

1. ชำระเป็นเงินสดที่บริษัท (ตามที่อยู่และแผนที่ด้านล่าง)

2.วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตามข้างล่างนี้

การชำระเงินโดยเลขที่บัญชี บจ.บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสามัคคีประชานิเวศน์ 061-030791-0

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสามัคคี 442-220797-5

หลังจากที่ท่านทำการโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in (ใบโอนเงิน) พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมท่องเที่ยว วันเดินทาง จำนวนผู้ที่เดินทาง และ หมายเลขโทรศัพท์ของท่านมายัง “ฝ่ายการเงิน”
ที่ โทรสารหมายเลข 02-575 3852

หมายเหตุ
บริษัทฯไม่มีนโยบายในการไปรับเงินสด จากลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร พนักงานบริษัท และจะไม่รับผิดชอบใด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีมีผู้แอบอ้างไปรับเงินสดจากลูกค้าโดยตรง

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

 เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
 โทร. : 0 2575 3855 (8 คู่สายอัตโนมัติ) 02 575 3850-1 (Direct Line)
 โทรสาร 02 575 3852
 วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 – 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
 อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com