ประกันการเดินทาง

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด ใช้แผนประกันภัยอุบัติเหตุ HAPPY TA 25 ของบริษัทประกันภัย ไทยวิวัฒน์(มหาชน) คลอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในประเทศและทั่วโลก

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ HAPPY TA 25

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

1. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต

1,000,000 บาท

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

1,000,000 บาท

3. ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะสายตา ทั้ง 2 ข้าง

1,000,000 บาท

4. ค่าชดชเยกรณีสุญเสียอวัยวะสายตา ข้างใดข้างหนึ่ง

600,000 บาท

5. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

500,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพกลับภูมิลำเนา

1,000,000 บาท

***หมายเหตุ***

1. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรืออายุระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 20 วัน ต่อทริปการเดินทาง
3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ไม่คุ้มครองการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ / การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
5. ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย

***กรมธรรม์ฉบับนี้ไม่คุ้มครองในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศดังต่อไปนี้

Algeria, Angola, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan,Burundi, Ethiopia (including Eritrea), Namibia
The Sudan, Israel Rwanda, Libya, Iraq , Kuwait, Pakistan and North Korea, Yugoslavia,
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Uzbekistan, Haiti, Colombia, Cuba and Peru