วีซ่าเยอรมัน…ง่ายนิดเดียว

วีซ่าเยอรมัน…ง่ายนิดเดียว

วีซ่าเยอรมัน…ง่ายนิดเดียว

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกนประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป

เอกสารที่ท่านต้องแสดงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน

»»»มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

»»»เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี

»»»ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

»»»หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

»»»หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

»»»รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ

ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักในเยอรมนีมาตรา 54 วรรค 2  ข้อ 8  และมาตรา 53

หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่่ำกว่า 30,000.– เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย

หลักฐานการทำงาน

สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน

สาหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย

»»»สูติบัตร

»»»หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)

!!!! ในกรณีที่ผู้มีอานาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอานาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง) !!!!

หลักฐานวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวและหลักฐานการเงิน

»»»หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

»»»ในกรณีที่เดินทางเข้าหลายประเทศ: แผนการเดินทางโดยละเอียด

»»»หลักฐานการจองเที่ยวบิน (ขาไป-กลับ)

»»»ในกรณีเดินทางกับบริษัทท่องเที่ยว: หลักฐานยืนยันการจองที่พักหรือบัตรจองที่พักฉบับจริงจากบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัทที่จัดทัวร์ โดยเอกสารดังกล่าวต้องออกจากบริษัทที่จัดการด้านการท่องเที่ยว

»»»สมุดบัญชีเงินฝากของท่านหรือผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย หรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

»»»หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์(มีชื่อเป็นผู้ถือครอง) ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

 

»»»เพื่อวามรวดเร็วควรจัดเรียงเอกสารตามนี้«««

1.สำเนาหนังสือเดินทาง

2.แบบฟอร์มคำรองขอวีซ่า

3.หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการหรือจดหมดเชิญ/หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี/ใบจองโรงแรม

4.ใบจองเที่ยวบิน(เฉพาะขอวีซ่าท่องเที่ยว)

5.หลักฐานอื่นๆเช่นหนังสือรับรองการทำงาน,หลักฐานการเงิน,สูติบัตร,โฉนดที่ดิน

6.หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

สถานที่ตั้งสถานทูตเยอรมนี

 

9 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 02 287 9000

เปิด-ปิด 8.30-11.30

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««««««««««««

                            อย่าลืมกดไลค์และแชร์บทความให้กำลังใจด้วยนะคะ

สามารถดูโปรแกรม สุดคุ้มได้ที่ www.bondstreettour.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@bondstreettour

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bangkok.diplo.de/