VISA จีนไม่ได้ยากอย่างที่คิด

VISA จีนไม่ได้ยากอย่างที่คิด

ประเทศจีน นอกจากปัจจุบันจะมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างมากแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะด้วยอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย และยิ่งตอนนี้มีหลายสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ ของจีนมากมาย จึงทำให้คนไทยสามารถไปสัมผัสกับเมืองจีนได้ง่ายมาก สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศจีน ซึ่งการไปเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการขอVIZAแต่การขอวีซ่านั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำวีซ่าจีนกันค่ะ

  CR:https://www.google.co.th                                   CR:https://www.google.co.th

เอกสารที่เราต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีน

 

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Application Form) โดยเราสามารถไปขอที่ศูนย์ฯ วีซ่าจีนได้เลย หรือไม่ก็ Download ได้ที่ลิงก์นี้ https://www.visaforchina.org/BKK_TH/generalinformation/downloads/278317.shtml ซึ่งข้อดีของการ Downdoad และปริ้นท์เอกสารเองก็คือเราจะสามารถกรอกเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยไปจากบ้านได้เลย ไม่ต้องไปเสียเวลากรอกที่ศูนย์ฯ วีซ่าจีนอีกค่ะ
2.หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนาและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดย Passport เล่มนั้นจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (ทั้งนี้สำหรับผู้ที่เคยได้รับ Visa เข้าประเทศจีนมาแล้วต้องสำเนาหน้า Visa ที่เคยได้รับล่าสุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเตรียมไปด้วย โดยหาก visa ดังกล่าวอยู่ใน Passport เล่มเก่า ต้องแนบสำเนาหน้า Passport เล่มเก่าไปด้วยค่ะ)
 3.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 4.ใบจองที่พัก / โรงแรม หรืออย่างกรณีที่เดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้เพื่อไปนั่งเรือสำราญต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมเอกสารในการจองเรือสำราญพร้อมแผนการเดินทางไปด้วย (สำหรับใครที่ยื่นขอ Visa แบบ Multiple คือเข้าออก 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนนั้น ต้องเตรียมเอกสารของทั้ง 2 ทริปไปแสดงให้ครบนะค่ะ)
5.หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6.หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
7.รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ โดยต้องมีขนาดรูป 48 x 33 มม. มีความกว้างส่วนศีรษะ 15 – 22 มม., ความสูงส่วน        ศีรษะ 28 – 33 มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา และพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น
8.เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กรณีที่เดินทางกับพ่อและแม่ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตามนี้
   8.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
   8.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
   8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
   8.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
    เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กรณีที่เดินทางกับพ่อหรือแม่ นอกจากเอกสารข้างต้นแล้วต้องเพิ่มเอกสารตามนี้
   8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่
   8.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับพ่อหรือแม่ฝ่ายหนึ่ง โดยต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น
    เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่ นอกจากเอกสารข้างต้นแล้วต้องเพิ่มเอกสารตามนี้
   8.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่น โดยต้องระบุความสัมพันธ์ และต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการเท่านั้น

 

 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Application Form) จุดที่เราควรต้องระวังในแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าก็คือ

 •  Version ของแบบฟอร์มต้องเป็น Version ล่าสุดเท่านั้น โดยสามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://www.visaforchina.org/BKK_TH/generalinformation/downloads/shtml สำหรับ version ที่ผมไปยื่นขอนั้นจะเป็นของ version 2013
 •     การกรอกเอกสารต้องกรอกด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
 •     กรณีที่เราเป็นผู้กรอกและยื่นเอกสารเอง ให้เราทำการกรอกเอกสารและเซ็นชื่อถึงแค่ Part 4 เท่านั้น
 •     กรณีที่เราเป็นผู้กรอกและยื่นเอกสารให้กับผู้อื่น เราต้องทำการกรอกเอกสารและเซ็นชื่อใน Part 5 ด้วย
 •     กรณีที่ผู้ต้องการขอวีซ่าเป็นผู้กรอกเอกสารเองแต่ฝากให้คนอื่นไปยื่นเอกสารแทน ต้องให้เจ้าตัวกรอกเอกสารและเซ็นชื่อถึงแค่ Part 4 เท่านั้น จากนั้นให้แนบใบมอบฉันทะที่มีการระบุชื่อว่าใครจะเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าแทน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ยื่นเอกสารแทนด้วย

มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารูปถ่ายที่จะสามารถใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีนได้จะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 2 รูป)
 • ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะสีเสื้อจะกลืนกับพื้นหลัง ควรใส่เสื้อสีที่ตัดกับพื้นหลังอย่างชัดเจน
 • หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน และต้องเห็นหน้าผากกับคิ้วอย่างชัดเจน
 • ห้ามใส่ต่างหู ห้ามใส่สร้อยคอ
 • ขนาดรูป 48 x 33 มม. มีความกว้างส่วนศีรษะ 15 – 22 มม., ความสูงส่วนศีรษะ 28 – 33 มม.
 • พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น
หมายเหตุ : ด้วยความที่เรื่องรูปเป็นปัญหาใหญ่ของการขอวีซ่าจีนมาก ดังนั้นล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ทางศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน จึงได้มีการตั้งจุดบริการถ่ายรูปภายในศูนย์ฯ เลย และมีค่าบริการอยู่ที่ 150 บาท/โหล ใครที่มีปัญหาเรื่องรูปถ่ายก็สามารถไปถ่ายใหม่ที่นั่นได้ค่ะรับรองถูกระเบียบเป๊ะ

 

กระบวนการยื่นขอวีซ่าก็มีง่ายๆ ตามนี้ค่ะ

1.ต่อคิวที่เคาน์เตอร์บริเวณประตูด้านหน้าตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเรา เพื่อตรวจเอกสารต่างๆ โดยจุดนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจว่าเอกสารที่เรานำไปยื่นนั้นครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ สำหรับเอกสารที่ทางศูนย์ฯ วีซ่าจีนไม่ใช้ก็จะทำการดึงออกแล้วคืนให้เรา ส่วนถ้าใครเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้กลับไปเตรียมมาใหม่
2.เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะกดบัตรคิวให้พร้อมกับยื่นชุดเอกสารที่ครบถ้วนคืน จากนั้นเราก็เดินไปนั่งรอด้านใน เพื่อรอการเรียกคิวตามหมายเลขบัตรคิวที่ได้
3.เมื่อถึงคิว ก็ให้เราเดินไปที่ช่องที่เค้าระบุ จากนั้นก็ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเค้าจะมีการตรวจสอบเอกสารอีกรอบและสอบถามข้อมูลต่างๆ ของเราเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะปริ้นใบนัดรับวีซ่ามาให้ โดยการยื่นขอวีซ่าแบบปกตินั้นจะใช้เวลา 4 วันทำการ, แบบเร่งด่วน 2 วันทำการ และแบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ ซึ่งการยื่นขอแบบเร่งด่วนและเร่งด่วนพิเศษนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า โดยที่เราสามารถสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่ได้เลย
4.กลับบ้านและรอลุ้นว่าวีซ่าจะผ่านหรือเปล่า
5.เมื่อถึงวันนัดวีซ่าตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ก็ให้เรากลับไปที่ศูนย์ฯ วีซ่า และกดรับบัตรคิว ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้รับวีซ่าตามที่ยื่นขอไว้ จากนั้นก็ให้เราชำระค่าวีซ่าและนำเล่ม Passport กลับบ้านได้
6.สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าจีนนั้นจะมีหลากหลายราคามาก ตามแต่ว่าเราจะยื่นขอแบบปกติ, ด่วน, ด่วนพิเศษ และยื่นวีซ่าแบบไหน เข้าออกแค่ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยสำหรับแบบที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยื่นขอนั้นจะเป็นการขอ Visa แบบท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว และยื่นแบบปกติ (ใช้เวลา 4 วันทำการ) จะมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/คน

 

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน
เวลารับยื่นเอกสารทำวีซ่า : 9.00-15.00 น. (กรณีวีซ่าเร่งด่วน และด่วนพิเศษต้องยื่นคำร้องและเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 11.00 น.)
เวลาการจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9.00-16.00 น.
ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-207-5888, 02-207-5999
Website: www.visaforchina.org

CR:https://www.google.co.th

🙏 อย่าลืมกดไลค์และแชร์บทความให้กำลังใจด้วยนะคะ  🙏

สามารถดูโปรแกรม สุดคุ้มได้ที่ www.bondstreettour.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@bondstreettour 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ https://www.amazingcouple.net/how-to-get-china-visa-june-2017/