www.Bondstreettour.com บอนด์สตรีททัวร์
ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จีน ทัวร์บาหลี ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์อินโดจีน ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง เว้ ดานัง ทัวร์ลาว ทัวร์เขมร
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ 11/3450
 
ค้นหาคำที่ต้องการ

 
โทร 02 980 0530 -1 
Hotline 086-344432
5
   
   
         
 
 
 
รหัส
โปรแกรมทัวร์
สายการบิน
ภาพการเดินทาง
ใบนัด
 
 
รหัส 903
ปักกิ่ง Snow&Ski กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน 24,900.-
กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน จตุรัสเทียนอันเหมิน
Snow World นั่งสามล้อหูถัง ชมกายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ
ช้อปปิ้ง หวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ BBQ ซีฟู้ด เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง อาหารไทย สุกี้มองโกล

เดินทางวันที่ 6-10 ธ.ค. 55

เพียงท่านละ 24,900 บาท   

 
 
วันแรก
กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง
 
  08.00 น.

10.10 น.
15.50 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ โซน D โดยสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
เหิรฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG  614 (มีอาหารเที่ยงของสายการบินบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านสู่ภัตตาคาร รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *หลังอาหารนำท่าน
ชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Feitian Hotel หรือระดับเดียวกัน ( 4 ดาว ****)
 
วันที่สอง
เทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดลามะ
 
  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของ ประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่ คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับ ต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ

 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย
จากนั้น นำท่านชม วัดลามะ “ ยงเหอกง ” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของ จักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลัก จากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ”
 
  เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 
วันที่สาม
พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬาโอลิมปิค(ด้านนอก) - นั่งสามล้อหูถัง - ถนนหวังฟูจิง
 
  เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชม ทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชม ระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน จากนั้นนำท่านชม ทัศนียภาพของพระราชวังฤดูร้อน ที่สวยงาม แล้วนำท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ แล้วนำท่าน ชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณผู้เชี่ยวชาญ
 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย
จากนั้นแวะให้ท่านชม สนามกีฬาโอลิมปิคปักกิ่ง 2008 (ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งนี้ ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน  โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอก คล้ายกับ “รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆ เหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะ รูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคล้ายกับ พระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง ที่อยู่ภายในรั้วกำแพง สีเทาเขียว  ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สำหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์ของความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือเป็นเอกภาพ นำท่าน ย้อนวันวาน นั่งสามล้อหูถ้ง สัมผัส วิถีชีวิตชาวจีนซึ่งมีประวัติกว่า 3,000 ปี มีประวัติดั้งเดิมกล่าวว่า “ไม่เข้าหูถ้ง เหมือนไม่ได้ไปปักกิ่ง” หูถ้ง เป็นชื่อ เรียก ตรอกซอกซอย สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการ และการพัฒนามาหลายร้อยปี สิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านจีนโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอย่วน” เป็นบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ บ้านใหญ่เล็กต่างๆ ตั้งเรียงรายติด ๆ กัน  เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวปักกิ่ง จากนั้น เชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ
 
  ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคัก มาก ที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้งห้าง สรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิง มากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคน เดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเข้า สู่ที่พัก
 
วันที่สี่
กำแพงเมืองจีน    ลานสกี Snow World
 
  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ระหว่างทางแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กำแพง เมืองจีน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีน มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งสร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิฉินซี แห่งราชวงศ์ฉิน ผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นเครื่อง กีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12,700 ลี้ หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้ จะรู้สึกได้ว่า “กำแพงหมื่นลี้” นี้ เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม ว่ากันว่าหากใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทั้งหมดนี้มาสร้างกำแพงใหม่ที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถึง 1 รอบ

 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย
จากนั้นนำท่านสู่ Beijing Snow World  สถานที่แห่งนี้เองที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว     60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานที่แห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (ลานสกีจะ เปิดต้นเดือนธันวาคม 2555 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในช่วงวันเดินทางและจำนวนหิมะที่ตกที่อาจมีผลทำให้ลานสกีไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เป็นเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแทน และราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องเล่นและค่าครูฝึกอุปกรณ์) จากนั้น นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
 
  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหาร เดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง นำท่านเข้า สู่ที่พัก  
วันที่ห้า
หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
  เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่า ศูนย์กลาง กว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวัง ต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็น สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิ   ในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย
จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน  บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม,  เสื้อผ้า , งานฝีมือ , เครื่องหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ที่มีคุณภาพในราคาขายส่ง สมควรแก่เวลา เดินทางออกจากเมืองปักกิ่ง  เพื่อไปสนามบิน
 
  17.05 น.
21.05 น.

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI เที่ยวบินที่ TG 615  (มีอาหารเย็นของสายการบินบริการบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 
     
   
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ชั้นต่ำ 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง)
  ค่าบริการ

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ ท่านละ24,900บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  1 ท่านท่านละ24,900บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (มีเตียง)ท่านละ24,900บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)ท่านละ23,900บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ4,500    บาท


เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์แล้ว ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินมัดจำ ค่าทัวร์ ทุกกรณี
ประกาศสำคัญ
1. สายการบินไืทย มีนโยบายในจำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้น เนื่องมากจากการปรับขึ้น ราคาของสายการบิน  เชอร์ชาร์ทน้ำมัน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกได้ใดๆ ทุกกรณี
3. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่า
ตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
  ราคานี้รวมราคานี้ไม่รวม


หมายเหตุ
ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว , ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ
ค่าโรงแรม 4  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ,ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ,ค่าธรรมเนียมเข้าชม ,ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำดื่ม ขนม
ระหว่างการเดินทาง ,ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย) ,ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทฯ ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน คิด 5 วัน คนละ 100 หยวน
ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ (กรณีต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสำหรับคนต่างด้าว)

รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
การเดินทางหรือยกเลิกบัตรโดยสารได้
 • เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
  3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์
  จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
  กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่
 • หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ )
 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 2,450 บาท

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจ คนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

  อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
   
 • ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

  เงื่อนไขการจอง

                     -
  มัดจำท่านละ  5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   15  วัน

  การโอนเงิน

                     
  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี  ชื่อบัญชี นางกชมนพร  บำเพ็ญนรกิจ

                     -
  ธนาคาร กรุงเทพ                            ออมทรัพย์             สาขาย่อยถนนสามัคคี            061 - 0 - 30873 - 6

                     -
  ธนาคาร กสิกรไทย                         ออมทรัพย์             สาขาย่อยถนนสามัคคี            442 - 2 - 19271 - 4

    
                  -
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์                      ออมทรัพย์             สาขาย่อยถนนสามัคคี            384 - 2 - 00968 - 2
                   หากท่านได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง,
                   วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือเดินทางของทุกท่านเดินทาง
                   FAX มายัง เบอร์ 02-  573 2469 จะถือว่าการจองจะสมบูรณ์
  หมายเหตุ • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

• บริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การเมือง จลาจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

•
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

•
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ในกรณีอื่นๆ

•
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่  การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

•
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน  เวลาบิน และโรงแรม โดยจัดในระดับเทียบเท่ากัน
  
เที่ยวไหนดี : คลิกชมภาพในทริปของบอนด์สตรีททัวร์ก่อนตัดสินใจ ภาพจริง สถานที่จริง เที่ยวสนุก พักสบาย อาหารอร่อย + ไกด์สาว+สวย+ไกด์น่ารัก+ ไกด์หล่อล่ำ + บริการประทับใจ
 
 

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด

Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3855 (8 คู่สายอัตโนมัติ) 02 575 3850 (Direct Line)
โทรสาร 02 575 3851
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com


แผนที่บริษัท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TAT สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

เว็บการท่องเที่ยว


การท่องเที่ยว (ท.ท.ท.)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
สมาคมท่องเที่ยว
สมาคมโรงแรมไทย

สนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวมาเลเซีย
การท่องเที่ยวสิงคโปร์
อสท.เกาหลี
การท่องเที่ยวฮ่องกง

Airlines


Air Asia
 Thai Airways
Nok Air
Bangkok Airways
Business Air
One Two Go
Tiger Air
Asiana Airlines
Korean Air
Myanmar Airway
Jeju Air

Airlines


 Jet Star Asia
 Singapore Airlines
Malaysia Airlines
Cathay Pacific
Air China
Royal Jordanian
Cina Eastern
Emirates
Egypt Air