CODE:IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

฿12,888.00฿17,888.00

IT98
Tiger Air
 • 20-23 ก.ค.61
  13,888
 • 10–13 ส.ค.61
  17,888
 • 24-27 ส.ค.61
  12,888
 • 6–9 ก.ย.61
  13,888
 • 13–16 ก.ย.61
  13,888
 • 20–23 ก.ย.61
  14,888
 • 4–7 ต.ค.61
  15,888
 • 11-14 ต.ค.61
  15,888
 • 18–21 ต.ค.61
  15,888
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน

ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน / เมนูพิเศษ:เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

เถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทเป – กระเช้าเมาคง – ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4

วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน – ท่าอาศยานดอนเมือง

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ