CODE:VZ11:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

฿15,900.00฿25,900.00

VZ11
VIETJET AIR
 • 1-5 ธ.ค.61
  16,900
 • 15-19 ธ.ค.61
  15,900
 • 22-26 ธ.ค.61
  16,900
 • 29 ธ.ค.-2 ม.ค.62
  25,900
 • 12-16 ม.ค.62
  16,900
 • 19-23 ม.ค.62
  15,900
 • 26-30 ม.ค.62
  15,900
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

VZ11:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน

นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  

ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน 
เมนูเลิศ
>> บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์

เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air(VZ) น้ำหนักกระเป๋า 20KG

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม61–มกราคม62

ตารางสายการบิน 

Vietjet Air(VZ) เวลาบินขาไป 09.00-13.45 BKK – TPE VZ560
เวลาบินขากลับ 14.30-17.15 TPE – BKK VZ561

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ

วันที่ 2

เจี๊ยอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน – ป่าสนพันปี -ไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต        

                           

วันที่ 3

ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4

ไทเป – ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

วันที่ 5

ท่าอากาศยานไทจง  –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                 

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ