GO1TPE-BR001: TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5วัน3คืน

฿19,900.00฿22,900.00

GO1TPE-BR001
EVA AIR
 • 08 -12 ธ.ค 61
  21,900
 • 13– 17 ธ.ค 61
  21,900
 • 15-19 ธ.ค 61
  20,900
 • 22-26 ธ.ค 61
  22,900
รหัสสินค้า: GO1TPE-BR001 หมวดหมู่: , ,

GO1TPE-BR001: TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5วัน3คืน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน … พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

ตารางสายการบิน 

EVA AIR (BR) เวลาบินขาไป 01.45-06.35 BKK – TPE BR206
เวลาบินขากลับ 20.45 – 23.30 TPE – BKK BR205

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

วันที่ 2

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 01.45-06.35 – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้                                         

วันที่ 3

อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์

วันที่ 4

เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง

วันที่ 5

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 – ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน-    Gloria Outlet-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) BR205 20.45 – 23.30                                                             

ส่งแบบฟอร์มสั่งซื้อ