กาญจนบุรี ณ อิต่อง ปิล๊อก 2วัน 1คืน โดย รถตู้ VIP

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ ET-05
สายการบิน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กาญจนบุรี ณ. อีต่อง-ปิล๊อก 2วัน1คืน
พาเที่ยวหมู่บ้านเหมืองแร่โบราณ กลางหุบเขา ริมชายแดนไทย-พม่า โอบล้อมไปด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ความสงบและเรียบง่ายของวิถีชีวิตชาวบ้าน

*เที่ยวยังจุดไฮไลท์ที่มาอีต่องแล้ว ห้ามพลาด!! *
•เหมืองปิล๊อก •น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
•จุดชมวิวเนินช้างศึก •ช่องมิตรภาพ
•ช๊อปปิ้งตลาดบ้านอีต่อง

*แวะเช็คอินเมืองกาญ*
•มีนาคาเฟ่
•สะพานข้ามแม่น้ำแคว
•ต้นจามจุรียักษ์

**พักอีต่อง 1คืน
เดินทางโดยรถตู้ VIP พร้อมทีมงานดูแลตลอดทริป
ราคาสุดคุ้มเพียง!! 2,999฿
17-18 ก.ค , 31 ก.ค-1 ส.ค 63
15-16 ส.ค , 29-30 ส.ค 63
12-13 ก.ย , 26-27 ก.ย 63
3-4 ต.ค , 17-18 ต.ค 63
(กรุ๊ปเหมา กำหนดวันเดินทางเองได้)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กทม – มีนาคาเฟ – หมู่บ้านอีต่อง – เหมืองปิล๊อก - น้ำตกจ๊อกกระดิ่น – เนินช้างศึก – เนินเสาธง ไทย-พม่า อีต่องโฮมสเตย์ /ไทยทวาย หรือระดับไกล้เคียงกัน
2 อีต่อง-ปิล๊อก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - ต้นจามจุรียักษ์ - กทม

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-18 ก.ค.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
31 ก.ค.-1 ส.ค.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
15-16 ส.ค.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
29-30 ส.ค.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
12-13 ก.ย.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
26-27 ก.ย.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
3-4 ต.ค.63 2,999 800 2,999 จอง
จอง
17-18 ต.ค.63 2,999 800 2,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแมสผ้าหน้ากากอนามัย

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ VIP
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 1คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ
การชำระเงิน

มัดจำท่านละ 1,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุหารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำรถ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ