ITH12 กึ๊ดเติงหา..น่านนะเออ 4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 3,999
รหัสทัวร์ ITH12
สายการบิน รถโค้ชปรับอากาศ
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวน่าน…อย่ารอนาน ไปเที่ยวกับพี่บอนด์ไหมครับ
ทริปนี้เราจะพาไป สัมผัสไอหมอก โอบกอดธรรมชาติ งามล้ำวัฒนธรรมพื้นเมือง ที่ จ.น่าน

“เข้าเมืองชมวัด ไหว้พระในตัวเมืองน่าน”
>วัดภูมินทร์ ตำนานกระซิบรัก >พระธาตุแช่แห้ง >วัดพระธาตุเขาน้อย
>อุโมงค์ลีลาวดี >สุดกองดีคาเฟ่ค่าเฟ่ริมน้ำน่าน
>ช๊อปชิลที่ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า

“บ่อเกลือ พิชิตทุ่งนากลางหุบเขา สัมผัสถนนลอยฟ้ากลางสายหมอก”
>บ่อเกลือโบราณ(บ่อเกลือสินเธาว์) บ่อเกลือบนภูเขาหนึ่งเดียวในโลก

“ปัว” เมืองเล็กๆ แสนโรแมนติก
>ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ
>วัดภูเก็ตแต่อยู่น่านนะ นอกจากไหว้พระขอพรแล้ว ที่นี่ยังเห็นวิวทุ่งนาได้กว้างไกลสุดสายตา

>>พระธาตุช่อแฮ ก่อนกลับแวะสักการะ พระธาตุปีเกิด(ปีขาล)

ทัวร์เต็มรูปแบบที่รวมทุกอย่างแล้ว
ราคาเพียง!! 3,999บาท/ท่าน

มีวันเดินทาง ตรงวันหยุด!
25-28 ก.ค 63 (หยุด เฉลิมพระชนมพรรษา)
22-25 ต.ค 63 (หยุด ปิยะมหาราช)
04-07 ธ.ค. 63 (หยุด วันพ่อแห่งชาติ)
10-13 ธ.ค. 63 (หยุด รัฐรรมนูญ)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - น่าน
2 วัดพระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - ศาลหลักเมือง - วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน โรงแรมน้ำทองน่าน (อ.เมือง) หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน จุดชมวิวภูคา 1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต อูปแก้ว รีสอร์ท (อ.ปัว) หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 น่าน - วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทียนหอม - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
3 - 6 ก.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
25 - 28 ก.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
14 - 17 ส.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
21 - 24 ส.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
18 - 21 ก.ย.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
25 - 28 ก.ย.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
2 - 5 ต.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
22 - 25 ต.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
20 - 23 พ.ย.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
4 - 7 ธ.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จอง
10 - 13 ธ.ค.63 3,999 1,500 3,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแมสผ้าหน้ากากอนามัย

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 

 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,00,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ
การชำระเงิน

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุหารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำรถ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ