BST-CU01 คนดี…ศรีอุทัย ชัยนาท-อุทัยธานี One Day Trip

ราคาเริ่มต้น ฿ 777
รหัสทัวร์ BST-CU01
สายการบิน รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 คนดี…ศรีอุทัย ✨
อุทัยธานี-ชัยนาท One DayTrip

📌สักการะหลวงพ่อธรรมจักร ลอดโบสถ์ขอพรพระพิฆเนศ
📌ลอดใต้ฐานหลวงปู่ศุข ต่อชะตาอายุยืน วัดปากคลองมะขามเฒ่า
📌ไหว้พระขอพรบันดาลโชคลาภ วัดท่าซุง วัดสังกัสรัตนคีรี

🚐เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
🔖เดินทางทุกวันเสาร์ กันยายน 63-มกราคม 64
💥ราคา 777 บาท เท่านั้น!!!💥


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดพบปั๊มShellแม็คโครแจ้งวัฒนะ–ชัยนาท-วัดธรรมามูลวรวิหาร-วัดปากคลองมะขามเฒ่า-วัดปทุมธาราม-อุทัยธานี-วัดท่าซุง-ปราสาททองคำ-ร้านมุมสะแก-ถนนคนเดินตรอกโรงยา

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 Sep 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
19 Sep 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
26 Sep 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
03 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
10 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
17 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
24 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
31 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
07 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
14 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
2 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
28 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
05 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
12 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
19 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
26 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
02 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
09 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
16 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
23 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
30 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน **

 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

ค่าทิปไกด์ ท่านละ 100 บาท

การชำระเงิน

สำหรับโปรแกรมนี้ ชำระเต็มจำนวน (การไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมาและเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)