อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง 2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ SEM02
สายการบิน รถโค้ชปรับอากาศ
ระยะเวลา 2วัน 1คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องเที่ยวประจำปี อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง 2วัน1คืน

ลงทะเบียนวันนี้ รับสิทธิ์พิเศษ ราคาเริ่มต้น จ่ายเพียง 2,999 บาท/ท่าน
(ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564)

รายละเอียด

ท่านจะได้อะไรในแพ็คเกจจัดกิจกรรม บ้าง?

 1. วิทยากรและทีมงาน ในการจัดอบรม สัมมา อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
 2. อาหารครบทุกมื้อ (ตามรายการ)
 3. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 4. ที่พัก ห้องประชุม
 5. งานเลี้ยง ปาร์ตี้ ซอฟดริ้ง คาราโอเกะ
 6. การดูแลตลอดการจัดอบรมสัมมนา
 7. รถบัสปรับอากาศ VIP (กรณีไปเป็นจำนวนมาก)
 8. ไกด์ สตาร์ฟ เจ้าหน้าที่ ดูแลตามส่วนงานต่างๆ
 9. รายละเอียดอื่นๆ ตามแต่ละโปรแรกม

จองวันนี้ สมนาคุณ ฟรี !!

 • หน้ากากอนามัยแบบผ้า
 • ป้ายไวนิล สำหรับถ่ายภาพหมู่
 • เสื้อทีมพร้อมสกรีน, แท็กติดกระเป๋า
 • บริการช่างถ่ายภาพและวีดีโอ ตลอดการเดินทาง
 • กิจกรรมเสริม Indoor เต็มรูปแบบ มูลค่า 7,900 บาท
  (สมนาคุณฟรี สำหรับกลุ่ม 40 ท่านขึ้นไป)
 • กิจกรรมเสริม Outdoor เต็มรูปแบบ มูลค่า 14,900 บาท
  (สมนาคุณฟรี สำหรับกลุ่ม 90 ท่านขึ้นไป)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-ชลบุรี-ระยอง
2 ซื้อของฝากตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
Oct - Dec 2021 2,999 2,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

แพ็คเกจเสริม

 • อัพเกรดกิจกรรมเสริม Team Building, Walk Rally, Ice Breaker, Entertainment, Sport Game, Activities
 • Indoor เริ่มต้น 7,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
 • Outdoor เริ่มต้น 14,900 บาท/กรุ๊ป (4 ชั่วโมง)
 • กิจกรรมเสริมภายในรีสอร์ท อาทิ ขับรถATV, Paint ball, ล่องแก่งแพยาง, ล่องแก่แพไม้ไผ่ เริ่มต้น299 บาท/ท่าน
 • อัพเกรด Night Party พร้อมดนตรีสด Folk Song 4ชั่วโมง เริ่มต้น 15,900 บาท
 • อัพเกรด Night Party พร้อมวงดนตรี Full Band 4ชั่วโมง เริ่มต้น 29,900 บาท
 • อัพเกรดอาหารกลางวัน เริ่มต้น 99 บาท/ท่าน/มื้อ
 • อัพเกรดซุ้มอาหารเย็น เริ่มต้น 2,999 บาท/ซุ้ม
 • อัพเกรดโรงแรม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดยาว และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • จำกัดระยะทาง ไม่เกิน 300 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
 • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราค่าบริการรวม

 1. โรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
 2. อาหารกลางวัน 2 มื้อ
 3. อาหารเย็น 1 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มซอฟดริ้งท์
 4. คาราโอเกะ ในค่ำคืนปาร์ตี้ 4 ชั่วโมง
 5. Coffee Break 1มื้อ ระหว่างทำกิจกรรม
 6. ห้องประชุม สำหรับอบรม สัมมนา และหรือกิจกรรม Indoor พร้อมอุปกรณ์ (1ชั่วโมง30นาที)
 7. ของรางวัลแจกระหว่างเล่มเกมส์และกิจกรรม
 8. มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. MC Night Party พิธีกรดำเนินกิจกรรมในค่ำคืนปาร์ตี้
 10. ป้ายไวนิล สำหรับถ่ายภาพหมู่
 11. เสื้อทีมพร้อมสกรีน
 12. บริการช่างถ่ายภาพและวีดีโอ ตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ยิงธนู, ปั่นจักรยาน, ATV, Paint ball (ถ้ามี)
 4. ค่าภาษีทุกรายการ คิดจากยอดบริการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 6. ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
 7. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 9. ค่าอุปกรณ์เครื่องเสียงและดนตรีที่อยู่นอกเหนือจากรายการ

 

การชำระเงิน

มัดจำท่านละ 50% และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อได้ทำการตกลงยืนยันการจอง พร้อมชำระเงินมัดจำ หรือเงินค่าบริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ผู้จัดขอสงวนในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุหารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ยึดค่าทัวร์เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด100%
 • ยกเว้นกรณีกรุ๊ปออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ปีใหม่,สงกรานต์ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาดและมัดจำค่าที่พัก เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง/เลื่อนการเดินทาง/ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น