BST-AT01 อ่างทอง-สิงห์บุรี One Day Trip

ราคาเริ่มต้น ฿ 777
รหัสทัวร์ BST-AT01
สายการบิน รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🙏 เส้นทางดวงดี สิงห์บุรี-อ่างทอง
✅ขอพร 5วัดดัง รับบุญปังๆ สมหวังดั่งใจ

🚩เที่ยวเมืองรอง ต้องลองแล้วล่ะ !!
✔️หลวงพ่อแก่น วัดสังข์กระต่าย unseen thailand
✔️วัดทาอิฐ
✔️หลวงพ่อใหญ่ ขอโชคลาภ วัดม่วง
✔️หลวงพ่อแพ เมตตามหานิยม วัดพิกุลทอง
✔️วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
📍เช็คอินคาเฟ่ กาแฟลาวแท้ๆ ที่เดียวในอ่างทอง
✳️ช้อปปิ้งวิถีไทยย้อนยุค ตลาดบ้านบางระจัน

💥ราคาเพียง! 777฿ เท่านั้น!💥
🚐เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
>>การันตี 6ท่านออกเดินทาง
▶️เดินทาง กันยายน 63–มกราคม 64
>>ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์
❣️สุดคุ้ม มีทีมงานดูแลตลอดการเดินทาง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊มShellแม็คโครแจ้งวัฒนะ–อ่างทอง-วัดสังข์กระต่าย-วัดม่วง-TheLao Cafe'-พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง-สิงห์บุรี-วัดพิกุลทอง-วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร-ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 Sep 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
20 Sep 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
27 Sep 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
04 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
11 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
18 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
25 Oct 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
01 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
08 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
15 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
22 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
29 Nov 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
06 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
13 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
20 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
27 Dec 2020 777 0 777 0 0 จอง
จอง
03 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
10 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
17 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
24 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จอง
31 Jan 2021 777 0 777 0 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และ หน้ากากอนามัย
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 100 บาท
การชำระเงิน

สำหรับโปรแกรมนี้ ชำระเต็มจำนวน (การไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมาและเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)