BST-CM01 หนาวปะล้ำปะเหลือ เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,999
รหัสทัวร์ BST-CM01
สายการบิน รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หนาว~ ปะล้ำปะเหลือ ,,แอ่วเหนือ เชียงใหม่-เชียงราย

🔴เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน2คืน
🏠พัก เชียงใหม่ 1คืน เชียงราย 1คืน
🍽อาหารรวม 8 มื้อ
🚌เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท⚡ !!

📌ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ น้ำตกวชิรธาร
📌ภูชี้ฟ้า ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว สิงห์ปาร์ค
📌วัดร่องขุน วัดร่องเสือเต้น บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน ไร่ชาฉุยฟง

🎀 วันเดินทาง 🎀
12-15, 19-22, 26-29 พฤศจิกายน 63
4-7, 9-12 ธันวาคม 63
30 ธันวาคม-02 มกราคม 64


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดพบปั้ม shell แจ้งวัฒนะ (แม็คโคร)-ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
2 ดอยอินทนนท์-เจดีย์คู่พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ-สถานนีเกตรหลวงอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-ดอยสุเท
3 เชียงราย-บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน-วัดร่องขุน-วัดร่องเสือเต้น-ไร่ชาฉุยฟง
4 ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ภูชี้เดือน-ภูชี้ดาว-สิงห์ปาร์ค-เรียวกังคาเฟ่-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-15 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
19-22 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
26-29 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
04-07 Dec 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
09-12 Dec 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
30Dec-02 Jan 2021 5,999 1,500 5,900 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
•ค่ารถโค้ชปรับอากาศ/รถตู้
•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
•ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 300 บาท/ท่าน
•พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
•ชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสำเนา
•บัตรประชาชนผู้เดินทาง

การยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม