BST-CR01 เชียงราย…Only 4วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 3,999
รหัสทัวร์ BST-CR01
สายการบิน รถโค้ชปรับอากาศ
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อากาศดี ฟินหมอก ชมวิว..จิบกาแฟ
ก็ต้อง “เชียงราย…Only” !! 4วัน2คืน

🏠พักเมืองเชียงราย 2 คืน
🍽อาหารรวม 7 มื้อ
🚌เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ

ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท !!

📌ดอยตุง ดอยผาหมี ดอยช้างมูบ ไร่ชาฉุยฟง ถ้ำหลวง
📌บ้านผาฮี้ จิบกาแฟ ชมวิว สุดชิลล์
📌วัดร่องขุน วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง
📌เรียวกังคาเฟ่ สวนคุณปู่ Life Museum

🎀 วันเดินทาง 🎀
☑19-22 พฤศจิกายน 63 (3,999)
☑9-12 ธันวาคม 63 (3,999)
☑30 ธันวาคม-2มกราคม 64 (4,999)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย
2 เชียงราย - สิงห์ปาร์ค(นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - เรียวกังคาเฟ่– วัดห้วยปลากั้ง
3 ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน - สวนคุณปู่ – แม่สาย
4 เชียงราย – พะเยา – วัดศรีโคมคำ – กว๊านพะเยา – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-22 Nov 2020 3,999 1,500 3,999 3,999 จอง
จอง
9-12 Nov 2020 3,999 1,500 3,999 3,999 จอง
จอง
30Dec-02Jan 2021 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
•ค่ารถโค้ชปรับอากาศ / รถตู้
•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
•ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 300 บาท/ท่าน
•พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
•ชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง
คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม