BST-KA01 มนต์เสน่ห์แห่งสังขละบุรี 2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,199
รหัสทัวร์ BST-KA01
สายการบิน รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 2วัน 1คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

….มนต์เสน่ห์แห่งสังขละบุรี…. 2วัน 1คืน

~~เที่ยวเมืองสามหมอก สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญ~~
ล่องเรือชมความงามเมืองโบราณ เมนูยอดนิยมหมูจุ่มพม่า

💥ราคา 2,199 บาท 💥
เดินทางกันยายน-ธันวาคม 63

🚐 เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ
🏘 พักสังขละบรี 1 คืน

📌เจดีย์สามองค์ สะพานซองกาเลีย วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) เจดีย์พุทธคยา
สะพานมอญ ใส่บาตรตอนเช้า วัดวังก์วิเวการาม(เก่า) วัดสมเด็จ วัดศรีสุวรรณ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั้มน้ำมันShell แจ้งวัฒนะ – สังขละบุรี - เจดีย์สามองค์ - สะพานซองกาเลีย – วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) -เจดีย์พุทธคยา – สะพานมอญ
2 ใส่บาตรตอนเช้า - วัดวังก์วิเวการาม(เก่า) - วัดสมเด็จ – วัดศรีสุวรรณ -ปั้มน้ำมันShell แจ้งวัฒนะ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-13 Sep 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
19-20 Sep 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
26-27 Sep 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
03-04 Oct 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
10-11 Oct 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
17-18 Oct 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
24-25 Oct 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
31Oct-01Nov 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
07-08 Nov 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
14-15 Nov 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
21-22 Nov 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
28-29 Nov 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
05-06 Dec 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
12-13 Dec 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
19-20 Dec 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จอง
26-27 Dec 2020 2,199 700 2,199 2,199 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท
การชำระเงิน

มัดจำท่านละ 1,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ
 • คนเฟิร์มเดินทาง 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ