BST-KB01 KRABI SEA SUN SAND 3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ BST-KB01
สายการบิน Airasia
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍สัมผัสมนต์เสน่ห์ ทะเลใต้
หาดทรายขาว ปะการังสวย @ กระบี่
.
🔴BST-KB01 KRABI SEA SUN SAND 3วัน2คืน
✈️เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (สุวรรณภูมิ)
🏕พักอ่าวนาง 2 คืน
.
💥ราคาเริ่มต้น 9,888฿💥
🎉เดินทางธ.ค.63-มี.ค.64
.
📌ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ทะเลแหวก UNSEEN THAILAND
📌ชมพระอาทิตย์ตกวิว360 องศา ที่ดินแดงดอย
📌ท่าปอมคลองสองน้ำ สะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลน คลองน้ำใส
📌หาดนพรัตน์ธารา สะพานลอยน้ำคลองม่วง
📌วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานกระบี่–-ดินแดงดอยชมพระอาทิตย์ตก-ที่พักอ่าวนาง กระบี
2 หาดนพรัตน์ธารา-ทัวร์4เกาะดำน้ำ(ถ้ำพระนาง-หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) -สะพานลอยน้ำคลองม่วง
3 อิสระพักผ่อน - วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานกระบี่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-21 Jan 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
15-17 Jan 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
22-24 Jan 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
05-07 Feb 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
12-17 Feb 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
18-20 Mar 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
19-21 Mar 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จอง
27-29 Mar 2021 9,888 1,500 9,888 9,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
•ค่ารถ
•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
•ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 300 บาท/ท่าน
•พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
•ชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง
คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม