BST-MA01 ออกไปกอดทะเลหมอก…ปาย แม่ฮ่องสอน 4วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,999
รหัสทัวร์ BST-MA01
สายการบิน รถตู้ปรับอากาศ
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ออกไปกอดทะเลหมอก…ปาย แม่ฮ่องสอน 4วัน2คืน

🌻ชมทุ่งบัวตอง 1 ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!! 🌻

ราคาเพียง 4,999 บาท/ท่าน

🏠พักแม่ฮ่องสอน 1คืน / ปาย 1คืน
🚐เดินทางโดย รถตู้

📌สวนสนบ่อแก้ว(นามิเมืองไทย) ทุ่งหญ้าสะวันนา
📌ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล
📌จุดชมวิวกิกอคอ ดอยกิ่วลม ดอยแม่โถ
📌วัดจองกลาง-จองคำ พระธาตุดอยกองมู
📌บ้านจ่าโบ่ บ้านรักไทย ถนนคนเดินปาย
📌Coffe in Love ปาย

🎀 วันเดินทาง 🎀
12-15, 19-22, 26-29 พฤศจิกายน 63
4-8, 9-12 ธันวาคม 63
30-02 มกราคม 64

*กรุ๊ปส่วนตัวสามารถเลือกวันเดินทางเองได้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดหมายปั้มน้ำมัน Shell บริเวณแม็คโครแจ้งวัฒนะ
2 ฮอด - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งหญ้าสะวันนา - ทุ่งบัวตองแม่เหาะ - ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน
3 แม่ฮ่องสอน - วัดจองกลาง จองคำ - พระธาตุดอยกองมู - สะพานไม้ซูตองเป้ - บ้านรักไทย - ปาย
4 ปาย - จุดชมวิวหยุนไหล - วัดน้ำฮู้ - Coffee in love - ปายแคนยอน - สะพานท่าปาย - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-15 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
19-22 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
26-29 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
04-08 Dec 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
09-12 Dec 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
30Dec-02Jan 2021 5,999 1,500 5,999 5,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
•ค่ารถตู้ VIP
•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
•ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 300 บาท/ท่าน
•พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
•ชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง
คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม