BST-PU01 ภูเก็ต หรอยจังฮู้ 4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,999
รหัสทัวร์ BST-PU01
สายการบิน รถโค้ชปรับอากาศ
ระยะเวลา 4วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌴อยากจะพาเธอไปท๊าาาาา…เล 🌊
💦ดำน้ำ ชมวิว ถ่ายรูปสวยๆ กันที่ “#ภูเก็ต”

🔴BST-PU01 ภูเก็ต พังงา หรอยจังฮู้ 4วัน2คืน
🏠พักแภูเก็ต 2 คืน
🚐เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
เริ่มต้นเพียง 4,999 บาท !!
.
📌ล่องเรือชมอ่าวพังา จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูติค วัดฉลอง
📌ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ทะเลสีมรกต
📌แหลมพรหมเทพ Phuket Old Town
📌แวะถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา
.
🎀 วันเดินทาง 🎀

☑ 19-22 พ.ย. 63 (4,999฿)
☑ 26-29 พ.ย. 63 (4,999฿)
☑ 4-7 ธ.ค. 63 (4,999฿)
☑ 9-12 ธ.ค. 63 (4,999฿)
☑ 30-2 ม.ค. 64 (5,999฿)
.
*กรุ๊ปส่วนตัวสามารถเลือกวันเดินทางเองได้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดหมายปั้มน้ำมัน Shell บริเวณแม็คโครแจ้งวัฒนะ
2 พังงา-ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา-จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูติค-ภูเก็ต-วัดฉลอง
3 ทัวร์เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ-ทะเลสีมรกต-แหลมพรหมเทพ-ย่านเมืองเก่า Phuket Old Town
4 ร้านของฝากคุณแม่จู้-สราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-22 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
26-29 Nov 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
04-07 Dec 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
09-12 Dec 2020 4,999 1,500 4,999 4,999 จอง
จอง
30 Dec - 02 Jan 2021 5,999 1,500 5,999 5,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
•ค่ารถ
•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
•ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 300 บาท/ท่าน
•พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
•ชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง
คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม