BST-SNI01 สุราษฎร์ ภูเก็ต เด็ดแน่นอน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,999
รหัสทัวร์ BST-SNI01
สายการบิน BUS VIP
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

HILIGHT!! นั่งเรื่อเที่ยวชมเขื่อนรัชชประภา + ดำน้ำ 4 เกาะ เกาะพีพี อ่าวลิง เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง
2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน) – จังหวัดภูเก็ต ECOLOFT HOTEL
3 เกาะพีพีเล - เกาะพีพีดอน - อ่าวลิง - เกาะไข่นุ้ย - เกาะไข่นอก – ตลาดนัด ถนนคนเดิน ECOLOFT HOTEL
4 ย่านเมืองเก่า สตรีทอาร์ตชิโนโปรตุกีส – วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
3-6 APR 2020 4,999 1,500 4,999 จอง
จอง
11-14 APR 2020 4,999 1,500 4,999 จอง
จอง
12-15 APR 2020 4,999 1,500 4,999 จอง
จอง
1-4 MAY 2020 4,999 1,500 4,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน

– ค่าที่พัก 2 คืน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

– ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

– ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม
 • ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน
การชำระเงิน

รายการนี้มัดจำท่านละ 1,500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

หมายเลขที่นั่งจะยืนยันได้เมื่อจ่ายค่าทัวร์ส่วนที่เหลือครบแล้ว

ติดต่อจองทัวร์ที่ Line : @bondstreettour

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา Line : @bondstreettour  หรือ ส่งเมล์  [email protected]  โดยหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ,โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประชาชนของท่าน  จะถือว่าการจองสมบูรณ์

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น