BST-SU01 หรอยแรง! กุ้ยหลินเมืองไทย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ BST-SU01
สายการบิน Airasia
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍หรอยแรง! กุ้ยหลินเมืองไทย
เที่ยว 2จังหวัดสุดคุ้ม! สุราษฎร์-นครศรีธรรมราช
.
🔴BST-SU01 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 3วัน2คืน
✈️เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
🏕นอนแพเขื่อน 1คืน เมืองนคร 1คืน
.
💥ราคาเริ่มต้น 9,888฿💥
🎉เดินทางธ.ค.63-มี.ค.64

📌ล่องแพ นอนเขื่อนเชี่ยวหลาน
📌สะพานแขวนวัดเขาพัง
📌เยือนนครศรี ขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรายบุญ
📌วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดนางพรยา วัดยางใหญ่
📌วัดมหาธาตุวรวิหาร ศาลหลักเมือง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนวัดเขาพัง – เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพภูผาวารี
2 แพภูผาวารี – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดนางพระยา – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
3 วัดมหาธาตุวรวิหาร – ศาลหลักเมือง – แวะซื้อของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-20 Dec 2020 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
15-17 Jan 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
29-31 Jan 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
12-14 Feb 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
26-28 Feb 2021 11,888 2,000 11,888 11,888 จอง
จอง
12-14 Mar 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
26-28 Mar 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม
•ค่ารถ
•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
•ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
•เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื้่อนไขของกรมธรรม์(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ
การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคานี้ไม่รวม
•ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
•ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท
•ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 300 บาท/ท่าน
•พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,500 บาท

เงื่อนไขการจอง
•ชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง
คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม