BST-TR02 Mono ดำน้ำทะเลตรัง 4D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 3,999
รหัสทัวร์ TR02
สายการบิน BUS VIP
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Hilight !!!! ดำน้ำ 4 เกาะ

เกาะมุก – ถ้ำมรกต (Unseen Thailand) – เกาะกระดาน – เกาะเชือก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - กระบี่
2 เขาขนาบน้ำ – คลองสระแก้ว - สระมรกต – Hub Cafe - วัดถ้ำเสือ เข้าสู่ที่พัก เลตรัง บูทีค หรือเทียบเท่า (จ.ตรัง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
3 ท่าเรือปากเม็ง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถนนคนเดินตรัง เข้าสู่ที่พักธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่า (จ.ตรัง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
4 สตรีทอาร์ทเมืองตรัง – คริสตจักรตรัง - แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 Apr 2020 3,999 1,500 3,999 500 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 3,999 1,500 3,999 500 จอง
จอง
12 - 15 Apr 2020 3,999 1,500 3,999 500 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 3,999 1,500 3,999 500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 • ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อจากรายการที่ระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม
 • ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน
การชำระเงิน

รายการนี้มัดจำท่านละ 1,500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

หมายเลขที่นั่งจะยืนยันได้เมื่อจ่ายค่าทัวร์ส่วนที่เหลือครบแล้ว

ติดต่อจองทัวร์ที่ Line : @bondstreettour

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา Line : @bondstreettour  หรือ ส่งเมล์  [email protected]  โดยหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ,โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประชาชนของท่าน  จะถือว่าการจองสมบูรณ์

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง  คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น