ITH555 “เชียงราย เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย” เชียงราย 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,900
รหัสทัวร์ ITH555
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

“เชียงราย เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย”
เชียงราย 3วัน 2คืน’

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
📅กำหนดเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.63

🏘พักแม่สลอง1คืน เมืองเชียงราย1คืน
(ไร่ชา,ดอยแม่สลอง,ดอยตุง,ดอยช้างมูบ,บ้านผาฮี้,
ดอยผาหมี,สิงห์ปาร์ค,วัดร่องขุ่น)
💨สายการบิน: Thai Viet Jet Air (VZ)/Carry On 7 KG.
❗พิเศษ:แถมกาแฟดริปผาฮี้,นั่งรถรางสิงห์ปาร์ค❗
🍽 อาหาร 6มื้อ(พิเศษ❗อาหารยูนนาน)


ITH555 “เชียงราย เที่ยวนี้ไม่เดียวดาย” เชียงราย 3วัน 2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air -ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา101 – พักแม่สลอง
2 ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ –ร้านกาแฟภูผาฮี้ (แถมกาแฟดริป) – ดอยผาหมี - ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน –ไร่ชาฉุยฟง - พักเชียงราย   
3 วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องขุ่น – เรียวกังคาเฟ่ - ร้านของฝากนันทวัน - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 14 Sep 2020 6,900 1,500 6,900 6,900 1,300 จอง
จอง
26 - 28 Sep 2020 6,900 1,500 6,900 6,900 1,300 จอง
จอง
03 - 05 Oct 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
10 - 12 Oct 2020 8,900 1,500 8,900 8,900 1,300 จอง
จอง
17 - 19 Oct 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
23 - 25 Oct 2020 8,900 1,500 8,900 8,900 1,300 จอง
จอง
24 - 26 Oct 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
31 Oct - 02 Nov 2020 8,900 1,500 8,900 8,900 1,300 จอง
จอง
07 - 09 Nov 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
14 - 16 Nov 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
21 - 23 Nov 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
28 - 30 Nov 2020 7,900 1,500 7,900 7,900 1,300 จอง
จอง
04 - 06 Dec 2020 8,900 1,500 8,900 8,900 1,300 จอง
จอง
12 - 14 Dec 2020 8,900 1,500 8,900 8,900 1,300 จอง
จอง
19 - 21 Dec 2020 8,900 1,500 8,900 8,900 1,300 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

· ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง

· ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก

· โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

· บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงื่อนไขการจอง

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราบริการนี้รวม

·  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

·  ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม

·  ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

·  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

· ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

· ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

· เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

· ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

· ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

· น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)

·  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

· ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

· ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

· ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

· ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

· ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

หมายเหตุ

· การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน

· บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

· บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ

· การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

· มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

· ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น