ITHA77 Winter Lover ชี้ฟ้า ชี้ดาว ชี้เดือน เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ ITHA77
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชี้ฟ้า☁  ชี้ดาว⭐️ ชี้เดือน🌙
➖➖➖➖
🔴ITHA77 Winter Lover เชียงใหม่ เชียงราย 4วัน 3คืน
🏕พักภูชี้ฟ้า,ฝาง,เมืองเชียงใหม่
✈️สายการบิน Thai Viet Jet Air(VZ)

🏷ราคาเริ่ม 9,888฿

📌วัดร่องขุ่น นั่งรถรางสิงห์ปาร์ค
📌ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
📌ดอยตุง ฮิโนกิแลนด์ อ่างขาง ม่อนแจ่ม

🔍เดินทาง ธ.ค.-ก.พ.
✔️9-12ธ.ค. 63 (10,888)
✔️18-21ธ.ค. 63 (9,888)
✔️25-28ธ.ค. 63 (9,888)
✔️15-18ม.ค. 64 (9,888)
✔️21-24ม.ค. 64 (9,888)
✔️29ม.ค.-1ก.พ. 64 (9,888)
✔️11-15ก.พ. 64 (9,888)
✔️25-28ก.พ. 64 (9,888)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า
2 ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
3 ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 (ชมซากุระ) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่
4 พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-12 Dec 2020 10,888 2,000 10,888 10,888 จอง
จอง
18-21 Dec 2020 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
25-28 Dec 2020 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
15-18 Jan 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
21-24 Jan 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
29 Jan - 01 Feb 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
11-15 Feb 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จอง
25-28 Feb 2021 9,888 2,000 9,888 9,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

– ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง

– ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก

– โต๊ะอาหาร ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

– บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

 

เงื่อนไขการจอง
 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราบริการนี้รวม

·  ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP

·  ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

·  ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

·  ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·  ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

·  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

·  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

· ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

· ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

· ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

· ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

· ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท         

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

·  ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

·  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

หมายเหตุ

·  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน

·  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

·  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

·  การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

·  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

·  ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

·  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น