LP01 เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,900
รหัสทัวร์ LP01
สายการบิน Airasia
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แพ็คเกจเที่ยวเกาะ ‘หลีเป๊ะ’
เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์เมืองไทย ทะเลสวย น้ำใส

เป็นเกาะเล็กๆ จ.สตูล  ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทะเล ที่มีสีสัน
สดใสสวยงาม หาดทรายละเอียดขาวนวล มี 3 หาด
หาดพัทยา หรือ บันดาหยา,หาดชาวเล หรือหาดซันไรซ์ และ
อ่าวประมง โดยแต่ละหาดสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้รวมทั้ง
ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของปะการังที่มีอยู่รายล้อมรอบเกาะ

ราคาแพ็คเกจสุดคุ้ม เริ่มเพียง!  5,900 บาท ต่อท่าน
(เดินทาง 2ท่านขึ้นไป)

 • พักห้องสุพีเรียบังกะโล + อาหารเช้า 2มื้อ
 • บริการรถรับ-ส่ง ไปกลับ สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา
 • เรือ สปีดโบ๊ท ไป-กลับ  ท่าเรือปากบารา-ไปเกาะหลีเป๊ะ
 • บริการรถรับ-ส่ง จากท่าเรือ-ไปรีสอร์ท
 • กิจกรรมดำน้ำตื้น 1 วัน
  – อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ
  – ประกันภัยทางทะเล
  – อาหารเที่ยง 1มื้อ วันดำน้ำ
 • แพ็คเกจใช้เดินทางได้ทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เดินทางถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
Sep-31 Mar 2021 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข


อัตราค่าบริการ

ราคาแพ็คเกจสุดคุ้มเริ่มเพียง!  5,900 บาท ต่อท่าน  (เดินทาง 2ท่านขึ้นไป)พักห้องสุพีเรียบังกะโล

 • แพ็คเกจใช้เดินทางได้ทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เดินทางถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 *
  **ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามตั๋วเครื่องบินที่ปรับขึ้น

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชนสำหรับออกตั๋วเครื่องบิน   **กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าแพ็คเกจ

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหาร 3มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ทริปดำน้ำตื้น+ประกันภัยทางทะเล

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีเรียกเก็บ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • กรณีเลือกห้องพัก (Wapi Resort Koh lipe)
  -ห้องดีลักซ์หรือทรอปิคอล บังกะโล ชำระเพิ่ม 400 บาทต่อท่าน
  -ห้องซีวิว(วิวทะเล) ชำระเพิ่ม 600บาท/ท่าน
  -ห้องบีชฟร้อน(ริมหาด) ชำระเพิ่ม1,000บาท/ท่าน
การชำระเงิน

ติดต่อจองทัวร์ที่ Line : @bondstreettour

กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา Line : @bondstreettour  หรือ ส่งเมล์  [email protected]
โดยหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ,โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาบัตรประชาชนของท่าน  จะถือว่าการจองสมบูรณ์

หมายเหตุ
 • ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้แพ็คเกจอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 •  ราคานี้สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
 • ลูกค้าแสดง Voucher กับโรงแรมเมื่อทำการเช็คอิน
 • เมื่อท่านออกเดินทางแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • * แพ็คเก็จนี้ใช้ได้หนึ่งครั้ง เดินทางได้ถึง 31 มีนาคม 2564 *
 • โทร 086 344-4325  [email protected] : @BONDSTREETTOUR
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น
เมื่อท่านตกลงจองแพ็คเกจ โดยจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้