อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD50

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ม.ค. - ก.พ. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 8 ม.ค. 67

14,888.-

14,888.-

12 - 15 ม.ค. 67

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ก.พ. 67

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ