Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว

Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ113

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ค. - ก.ย. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CVZ113 Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน5คืน

ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขาวงพระจันทร์ สวยงามเขางวงช้าง 

เจดีย์เงินเจดีย์เงินทอง สวนหยีซาน

ถ้ำเจ็ดดาว เขาอูฐ ประตูโบราณกูหนานเหมิน เมืองโบราณต้าซี

วัดซีเสีย อาคารเซียวหยาว ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ย่านตงซี

 

พิเศษชมโชว์ Dream like Lijiang Show  

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด  ปลาอบเบียร์  เผือกคริสตัล

 

เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air (VZ) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 Kg./CARRY ON 7 Kg. 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน VZ3698 BKK-KWL 14.15-18.00
โรงแรม
GGUILIN JINYI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองกุ้ยหลิน – สวนหยีซาน – ร้านผ้าไหม - เขางวงช้าง – เจดีย์เงินทอง(ชมด้านนอก) - Dream like Lijiang Show
โรงแรม
GGUILIN JINYI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กุ้ยหลิน - ร้านสมุนไพรจีน – สวนเจ็ดดาว+ถ้ำเจ็ดดาว+เขาอูฐ+วัดซีเสีย(รวมรถกอล์ฟ) – อาคารเซียวหยาว - ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
โรงแรม
GGUILIN JINYI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กุ้ยหลิน - ร้านหยก - เขาวงพระจันทร์ - เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ถนนซีเจีย เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย
โรงแรม
YANG SHUO YIN XIANG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหยางซั่ว – เมืองลับแล(รวมล่องเรือ) – เมืองโบราณต้าซี(ศาลเจ้ากวนอู+ศาลเจ้าเล่าปี่) – กุ้ยหลิน เลือกซื้อ Option : เขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
โรงแรม
GGUILIN JINYI HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นโพธิ์พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลียงเจียง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3699 KWL-BKK 19.00-20.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 67

13,888.-

13,888.-

10 - 15 ส.ค. 67

13,888.-

13,888.-

17 - 22 ส.ค. 67

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ