RETURN TO PARIS

RETURN TO PARIS

รหัสโปรแกรมทัวร์ : FWY01

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, ฝรั่งเศส

ช่วงเดือน

ต.ค. - พ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เช็คอินแลนด์มาร์คและช้อปปิ้งแบบจุใจที่ปารีส

👑 ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีส
👑 ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส
👑 ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่น้ำแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช
👑 ช้อปปิ้งแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
👑 พิเศษ!!! อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg

รายละเอียดโปรแกรม

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส
โรงแรม
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำ-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส -ล่องเรือแม่น้ำแซน โดยเรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่
โรงแรม
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 18 ต.ค. 65

39,999.-

39,999.-

28 ต.ค. - 1 พ.ย. 65

39,999.-

39,999.-

25 - 29 พ.ย. 65

39,999.-

39,999.-

รูปภาพ