PURPLE FUKUOKA

PURPLE FUKUOKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JFD50

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน

 

ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอน วัดนันโซอิน เช็คอิน ศาลเจ้าดาไซฟุ ปราสาทโคคูระ
เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน ช้อปปิ้งห้าง
Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง FD236 DMK-FUK 23.35-07.05
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน - ปราสาทโคคูระ – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ -ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู หรือ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
โรงแรม
Kitakyushu area / Chikugo area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - JTC Fukuoka – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Lala Port
โรงแรม
Tenjin area / Hakata area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม
Tenjin area / Hakata area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD237 FUK-DMK 08.15-12.05
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 24 เม.ย. 66

24,888.-

24,888.-

21 - 25 เม.ย. 66

23,888.-

23,888.-

4 - 8 พ.ค. 66

26,888.-

26,888.-

รูปภาพ