WINTER KYUSHU FUKUOKA

WINTER KYUSHU FUKUOKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JVZ36

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น... ฟุกุโอกะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน เบปปุ คิตะคิวชู 5วัน3คืน

ที่พัก คุมาโมโต้ 1 คืน เบปบุออนเซน 1 คืน ฟุกุโอกะ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQ


ยูฟูอิน เดินเล่นหมู่บ้านยูฟูอิน ชมวิวทะเลสาบคินริน แวะถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
 ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ  คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้  คิตะคิวชู ท่าเรือโมจิโค
เบปปุ
บ่อน้ำร้อนอูมิจิโกคุ อิสระช้อปปิ้งแบบจุใจ ย่านเทนจิน, เอาท์เล็ท และอีกมากมาย

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20
kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – ปราสาทคุมาโมโต้ - ศูนย์การค้าเมืองเก่า Sakurano-baba-Josaien - Shimotori arcade
โรงแรม
Kumamoto area / Kurume area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองยูฟูอิน – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบคินริน – เบปปุ - อูมิ จิโกคุ
โรงแรม
Beppu area hotel / Oita area Hotel / Kisaseri area / Hita area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคิตะคิวชู – ท่าเรือโมจิโค - ช้อปปิ้ง The outlet Kitakyushu และ Aeon Mall - ร้าน Duty free – ห้างสรรพสินค้า Lala Port - ย่านเทนจิน
โรงแรม
Fukuoka area hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 9 ม.ค. 66

26,888.-

26,888.-

13 - 17 ม.ค. 66

26,888.-

26,888.-

19 - 23 ม.ค. 66

25,888.-

25,888.-

4 - 8 ก.พ. 66

24,888.-

24,888.-

15 - 19 ก.พ. 66

26,888.-

26,888.-

16 - 20 ก.พ. 66

26,888.-

26,888.-

1 - 5 มี.ค. 66

29,888.-

29,888.-

12 - 16 มี.ค. 66

24,888.-

24,888.-

13 - 17 มี.ค. 66

24,888.-

24,888.-

รูปภาพ