OHAYO! OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

OHAYO! OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ07

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

31 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ต.ค. - ม.ค. 66

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เกียวโต           เที่ยวสถานที่ชื่อดัง วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดทองคินคะคุจิ
โอซาก้า           เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทโอซาก้า ถ่ายภาพกับป้ายกูลิโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ทาคายาม่า      ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO ย่านซันมาชิซูจิ
นาโกย่า           ชมความสวยงามของเทศกาล Nabana no sato งานประดับไฟสุดอลังการ
ชิราคาวาโกะ   สัมผัสความดั้งเดิมของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X (XJ) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก + Carry on 7 กก.
พักนาโกย่า 1คืน ออนเซ็น 1คืน โอซาก้า 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ปราสาทโอซาก้า-Mitsui outlet park jazz dream- งานประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination
โรงแรม
Hotel in Nogaya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านมีดซันชู - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้าน LITTLE KYOTO-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ที่พักออนเซ็น
โรงแรม
Gujo Onsen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคินคะคุจิ-วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ย่านชินเซไก
โรงแรม
Hotel in Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดคุโรมง- JTC Doton plaza แหล่งช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี-ย่านชินไซบาชิ- LALAPORT EXPOCITY
โรงแรม
Hotel in Kansai airport area หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 9 ต.ค. 65

33,888.-

33,888.-

11 - 16 ต.ค. 65

37,888.-

37,888.-

18 - 23 ต.ค. 65

37,888.-

37,888.-

25 - 30 ต.ค. 65

35,888.-

35,888.-

1 พ.ย. - 6 ธ.ค. 65

33,888.-

33,888.-

8 - 13 พ.ย. 65

33,888.-

33,888.-

15 - 20 พ.ย. 65

33,888.-

33,888.-

22 - 27 พ.ย. 65

33,888.-

33,888.-

29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65

33,888.-

33,888.-

6 - 11 ธ.ค. 65

37,888.-

37,888.-

13 - 18 ธ.ค. 65

33,888.-

33,888.-

20 - 15 ธ.ค. 65

37,888.-

37,888.-

27 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66

41,888.-

41,888.-

3 - 8 ม.ค. 66

37,888.-

37,888.-

10 - 15 ม.ค. 66

34,888.-

34,888.-

รูปภาพ