SNOW WALL JAPAN ALPS OSAKA

SNOW WALL JAPAN ALPS OSAKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ41

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

30 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

เม.ย. - มิ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

16

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น... โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ซิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

 

ที่พัก นาโกย่า 1 คืน • ออนเซ็นนากาโน่ 1 คืน •  ออนเซ็นกิฟู 1 คืน • คันไซ 1 คืน •
พิเศษ เมนู
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Yakiniku

 

ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเทือกเขาเจแปนแอลป์ เยือนปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

เที่ยวชม เมืองเก่าทาคายาม่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)   

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. + Carry on 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet park - นาโกย่า
โรงแรม
Chisum Inn Nagoya 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - ที่พักออนเซ็นนากาโน่
โรงแรม
Azumino Hotaka View Hotel Nagano 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เริ่มต้น โองิซาวะ สิ้นสุดที่ ทาเตยามะ - ที่พักออนเซ็นกิฟู
โรงแรม
Gujo Vacance Mura Hotel Gifu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - วัดคิโยมิสุเดระ – ย่านชินไซบาชิ - ย่านคันไซ
โรงแรม
Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 25 เม.ย. 66

41,888.-

41,888.-

2 - 7 พ.ค. 66

44,888.-

44,888.-

3 - 8 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

5 - 10 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

9 - 14 พ.ค. 66

42,888.-

42,888.-

11 - 16 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

16 - 21 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

18 - 23 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

23 - 28 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

25 - 30 พ.ค. 66

41,888.-

41,888.-

1 - 6 มิ.ย. 66

43,888.-

43,888.-

6 - 11 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

13 - 18 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

15 - 20 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

20 - 25 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

22 - 27 มิ.ย. 66

41,888.-

41,888.-

รูปภาพ