Kansai ใบไม้แดง Osaka Nara Kyoto

Kansai ใบไม้แดง Osaka Nara Kyoto

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ84

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ต.ค. - พ.ย. 66

จำนวนพีเรียด

11

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวญี่ปุ่น.. โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน3คืน
ที่พัก เกียวโต 1 คืน • โอซาก้า 2  คืน พิเศษ ชาบูและปิ้งย่างยากินิกุ Buffet!

ชมความงามใบไม้แดงของภูมิภาคคันไซ

ป้อนเซมเบน้องกวาง นารา เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทโอซาก้า

ขอพร วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ

ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ท ย่านชินไชบาชิ ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน option tour! >> Universal Studios Japan

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ612 BKK-KIX 01.15 -08.40 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ย่านกิออน
โรงแรม
Hotel MONday Kyoto Karasuma nijo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – Mitsui Outlet Park Osaka Kadoma - ย่านชินเซไก
โรงแรม
FP Hotel 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR
โรงแรม
FP Hotel 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.55-14.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 - 30 ต.ค. 66

33,888.-

33,888.-

1 - 5 พ.ย. 66

33,888.-

33,888.-

2 - 6 พ.ย. 66

33,888.-

33,888.-

8 - 12 พ.ย. 66

34,888.-

34,888.-

9 - 13 พ.ย. 66

34,888.-

34,888.-

14 - 18 พ.ย. 66

34,888.-

34,888.-

15 - 19 พ.ย. 66

34,888.-

34,888.-

16 - 20 พ.ย. 66

36,888.-

36,888.-

22 - 26 พ.ย. 66

35,888.-

35,888.-

23 พ.ย. - 3 ธ.ค. 66

36,888.-

36,888.-

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 66

36,888.-

36,888.-

รูปภาพ