New Journey! Jeollanam-do & Busan

New Journey! Jeollanam-do & Busan

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX20

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

มี.ค. - พ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

28

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวเส้นทางใหม่เกาหลีใต้ ชอลลานัมโด & ปูซาน 5วัน3คืน

 

ชอลลานัมโด เช็คอินที่เที่ยวใหม่.. เกาะกอเจ ปราสาทเอมิ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซุนชอ

เกาะโอดองโด สวนประติมากรรมยอซู  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู อุทยานอีซุนชิน

ปูซาน  หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค วัดแฮดงยงกุงซา option! นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์
ตลาดปลาจากัลซี ถนนนัมโพดง พักยอซู 2 คืน ปูซาน 1 คืน พร้อมลิ้มลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำหรับ

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX726 BKK-PUS 21.15-06.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซุนชอ - LF Square
โรงแรม
Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกาะโอดองโด - Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
โรงแรม
Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี
โรงแรม
No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.15
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
12 - 16 เม.ย. 66

26,888.-

26,888.-

30 มี.ค. - 3 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

31 มี.ค. - 4 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

1 - 5 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

6 - 10 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

7 - 11 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

8 - 12 เม.ย. 66

21,888.-

21,888.-

13 - 17 เม.ย. 66

26,888.-

26,888.-

14 - 18 เม.ย. 66

24,888.-

24,888.-

15 - 19 เม.ย. 66

21,888.-

21,888.-

20 - 24 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

21 - 25 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

22 - 26 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

27 เม.ย. - 1 พ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

29 เม.ย. - 3 พ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

4 - 8 พ.ค. 66

22,888.-

22,888.-

5 - 9 พ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

6 - 10 พ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

11 - 15 พ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

12 - 16 พ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

13 - 17 พ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

18 - 22 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

19 - 23 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

20 - 24 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

25 - 29 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

26 - 30 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

27 - 31 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ