Ski Winter BUSAN YEOSU

Ski Winter BUSAN YEOSU

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX35

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ก.พ. 67

จำนวนพีเรียด

28

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สนุกสนานกับลานสกี รีสอร์ต EDEN SKI RESORT

นั่งรถไฟสุดคิ้วท์ริมทะเลปูซาน ชงโดสกายวอร์ค วัดแฮดงยงกุงชา

I Museum  Trick Eye  ชมหมู่บ้านคัมซอน ช้อปปิ้ง ย่านซอมยอน และย่านนัมโพดง

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 10 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX726 BKK-PUS 22.50-06.10+1
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – ลานสกีรีสอร์ต
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

LF Square - I Museum - Yeosu Art land – ตลาดพื้นเมือง - จัตุรัสอีซุนชิน
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
โรงแรม
CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
18 - 22 ธ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

20 - 24 ธ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

21 - 25 ธ.ค. 66

22,888.-

22,888.-

25 - 29 ธ.ค. 66

20,888.-

20,888.-

27 - 31 ธ.ค. 66

22,888.-

22,888.-

28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

26,888.-

26,888.-

1 - 5 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

3 - 7 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

4 - 8 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

8 - 12 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

10 - 14 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

11 - 15 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

15 - 19 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

17 - 21 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

18 - 22 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

22 - 26 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

24 - 28 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

25 - 29 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

1 พ.ค. - 5 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

5 - 9 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

7 - 11 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

8 - 12 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

14 - 18 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

15 - 19 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

19 - 23 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

21 - 25 ก.พ. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ