Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU

Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX36

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี

ช่วงเดือน

ธ.ค. - ก.พ. 67

จำนวนพีเรียด

21

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 3 เมือง ปูซาน โพฮัง ยอซู

ตามรอยซีรี่ย์ Hometown Cha Cha Cha! สะพานชมวิวอิการี

I Museum  Trick Eye ชมหมู่บ้านคัมซอน วัดแฮดงยงกุงชา

ช้อปปิ้ง ย่านซอมยอน และย่านนัมโพดง

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 10 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX726 BKK-PUS 22.50-06.10+1
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

LF Square – I Museum - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่ง ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน
โรงแรม
CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
19 - 23 ธ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

22 - 26 ธ.ค. 66

24,888.-

24,888.-

26 - 30 ธ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67

27,888.-

27,888.-

2 - 6 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

5 - 9 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

9 - 13 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

12 - 16 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

16 - 20 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

19 - 23 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

23 - 27 ม.ค. 67

20,888.-

20,888.-

26 - 30 ม.ค. 67

21,888.-

21,888.-

30 ม.ค. - 3 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

2 มิ.ย. - 6 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

6 - 10 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

9 - 13 ก.พ. 67

21,888.-

21,888.-

13 - 17 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

16 - 20 ก.พ. 67

20,888.-

20,888.-

20 - 24 ก.พ. 67

17,888.-

17,888.-

23 - 27 ก.พ. 67

18,888.-

18,888.-

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ