ສະບາຍດີ ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

ສະບາຍດີ ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN01

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

ลาว

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ส.ค. 65

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

รถตู้

รายละเอียดโปรแกรม

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หนองคาย-นครเวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำปูดำ-สะพานสีฟ้า-ล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง                                                                                    

โรงแรม
โรงแรม M&M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก-น้ำตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุภูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง                                                                                                                                  

โรงแรม
โรงแรม Jusmin / My Laos home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง-เวียงจันทร์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย ประเทศไทย-กรุงเทพ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
27 - 30 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

*รถโค้ชปรับอากาศ VIP

5 - 8 ส.ค. 65

8,999.-

8,999.-

11 - 14 ส.ค. 65

8,999.-

8,999.-

18 - 21 ส.ค. 65

8,999.-

8,999.-

25 - 28 ส.ค. 65

8,999.-

8,999.-

30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

7 - 10 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

13 - 16 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

14 - 17 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

21 - 24 ก.ค. 65

8,999.-

8,999.-

รูปภาพ