ลอนดอน ไปเที่ยวอังกฤษก่อนใคร

ลอนดอน ไปเที่ยวอังกฤษก่อนใคร

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PKUK01

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

อังกฤษ

ช่วงเดือน

ธ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รายละเอียดโปรแกรม

14:05 น.    นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750

20:05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

โรงแรม
Holiday Inn Express London - Stratford
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
16 - 22 ธ.ค. 64

29,888.-

29,888.-

-

21 - 27 ธ.ค. 64

29,888.-

29,888.-

-

รูปภาพ