Forever Love Taiwan

Forever Love Taiwan

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TFD15

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 66

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น ซื่อเฟิ่น จีหลง 4วัน 3คืน

พัก ไทเป 1คืน ไถจง 1คืน โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และชาบู สูตรต้นตำรับ

 

เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปล่อยโคมลอย ซือเฟิ่น เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
ช้อปปิ้งตลาดดัง
ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน FD230 DMK-TPE 07.25-12.20 เมืองจีหลง– บูราโนแห่งไต้หวัน – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – ร้านชา TEA SHOP - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
โรงแรม
Yidear Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง
โรงแรม
Twin Star Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
โรงแรม
Lido Spa hotel (พักโรงแรม อาบน้ำแร่) หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD231 TPE-DMK 13.50-16.45
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 17 เม.ย. 66

23,888.-

23,888.-

15 - 18 เม.ย. 66

21,888.-

21,888.-

20 - 23 เม.ย. 66

18,888.-

18,888.-

21 - 24 เม.ย. 66

18,888.-

18,888.-

27 - 30 เม.ย. 66

19,888.-

19,888.-

28 เม.ย. - 1 พ.ค. 66

20,888.-

20,888.-

29 เม.ย. - 2 พ.ค. 66

21,888.-

21,888.-

5 - 8 พ.ค. 66

19,888.-

19,888.-

11 - 14 พ.ค. 66

18,888.-

18,888.-

12 - 15 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

18 - 21 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

19 - 22 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

25 - 28 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

26 - 29 พ.ค. 66

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ