GüZEL TüRKIYE 9วัน 6คืน

GüZEL TüRKIYE 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TTK04

Pic

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, ตุรกี

ช่วงเดือน

พ.ย. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี  ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรเคีย / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

เยือนดินแดน 2 ทวีป มรดกแห่งอารยธรรม

ถ่ายภาพเช็คอิน! ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาทปุยฝ้าย
เที่ยวชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินชาดัค
พระราชวังทอปกาปี บ้านพระแม่มารี สุลต่านฮานี และ สถานที่ช้อปปิ้งอีกมากมาย
พิเศษ! ล่องเรือชมความสวยงามช่องแคบ 2 ทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส
Optional Tour!  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย

 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.  

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย
โรงแรม
MUSHO HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี–ช้อปปิ้ง ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง-เมืองปามุคคาเล
โรงแรม
TRIPOLIS HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล – ช้อปปิ้ง ร้านเสื้อผ้าและวัตถุสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – สุลต่านฮานี - เมืองคัปปาโดเกีย
โรงแรม
BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค – ช้อปปิ้ง ร้านเครื่องปั้นดินเผา – ชมระบำหน้าท้องตรุเคีย
โรงแรม
BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองคัปปาโดเกีย – Optional! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม- ร้านจิวเวอร์รี่ – เมืองอังการา
โรงแรม
THE ANKARA HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดเครื่องเทศ
โรงแรม
GLODEN WAY HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ช้อปปิ้ง ร้านพรม – พระราชวังทอปกาปี – ท่าอากาศยานอิสตันบลู
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 17 พ.ย. 65

39,888.-

39,888.-

รูปภาพ