Taiwan Very Zabb

Taiwan Very Zabb

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ06

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 4วัน 3คืน

พัก เถาหยวน 1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน

พิเศษ! เมนู หม้อนึ่งจักรพรรดิ และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ 

เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดไถจง

ซีเหมินติง และ ตลาดเหลาเหอ ตลาดที่เต็มไปด้วยของกินขึ้นชื่อในใต้หวัน

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง - หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนไถจง
โรงแรม
Guide Hotel หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 – นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป – ตลาดเหลาเหอ
โรงแรม
City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Germanium Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 7 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

11 - 14 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

18 - 21 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

25 - 28 ก.พ. 66

16,888.-

16,888.-

4 - 7 มี.ค. 66

19,888.-

19,888.-

11 - 14 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

18 - 21 มี.ค. 66

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ