Taiwan One More Time

Taiwan One More Time

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ07

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ม.ค. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

11

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 5วัน 4คืน

พัก เถาหยวน 1 คืน หนานโถว 1 คืน ไทเป 2 คืน

พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ 

เที่ยว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง

เช็คอิน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน

ช้อปปิ้ง ตลาดเหลาเหอ ตลาดปลา ตลาดซื่อหลิน ซีเหมินติง และร้านปลอดภาษี อีกมากมาย

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
โรงแรม
Sunshine Villa หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - เมืองไถจง - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตลาดกลางคืนเหลาเหอ
โรงแรม
City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
โรงแรม
City Suites Nan Dong หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 7 ม.ค. 66

17,998.-

17,998.-

10 - 14 ม.ค. 66

17,998.-

17,998.-

17 - 21 ม.ค. 66

18,998.-

18,998.-

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 66

18,998.-

18,998.-

7 - 11 ก.พ. 66

18,998.-

18,998.-

14 - 18 ก.พ. 66

18,998.-

18,998.-

21 - 25 ก.พ. 66

17,998.-

17,998.-

28 ก.พ. - 4 มี.ค. 66

18,998.-

18,998.-

7 - 11 มี.ค. 66

18,998.-

18,998.-

14 - 18 มี.ค. 66

18,998.-

18,998.-

21 - 25 มี.ค. 66

18,998.-

18,998.-

รูปภาพ