Taiwan Love Sakura

Taiwan Love Sakura

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ11

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน

โรงแรม
Lido resort spa hotel (โรงแรมอาบน้ำแร่) หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่– ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย 

โรงแรม
Twin Star at Taichung หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – สถานีซือเฟิ่น และผิงซี- ช้อปปิ้งเหมินติง

โรงแรม
Yider hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ไทเป - Germanium Shop – วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 7 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

11 - 14 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

18 - 21 ก.พ. 66

15,888.-

15,888.-

25 - 28 ก.พ. 66

15,888.-

15,888.-

4 - 7 มี.ค. 66

17,888.-

17,888.-

11 - 14 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

18 - 21 มี.ค. 66

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ