Pink Season TAIWAN

Pink Season TAIWAN

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ23

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 67

จำนวนพีเรียด

12

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 

ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น

ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง ร้านค้าปลอดภาษี

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14.40 - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
โรงแรม
Century Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง
โรงแรม
Golden pacific Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
โรงแรม
York Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 6 ก.พ. 67

16,888.-

16,888.-

4 - 7 ก.พ. 67

16,888.-

16,888.-

25 - 28 ก.พ. 67

16,888.-

16,888.-

1 - 4 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

2 - 5 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

8 - 11 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

9 - 12 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

13 - 16 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

14 - 17 มี.ค. 67

16,888.-

16,888.-

21 - 24 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

23 - 26 มี.ค. 67

17,888.-

17,888.-

27 - 30 มี.ค. 67

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ