CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา

CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TVZ24

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

เม.ย. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

อลังการ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ขอพร วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่

ชมความงาม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิน

 

ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนไทจง VZ562 BKK-TPE 09.45-14.435
โรงแรม
Taichung Charming City Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – ร้านชา – เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
โรงแรม
Relite Hotel Taipei 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
โรงแรม
Relite Hotel Taipei 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Cosmetic - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ563 TPE-BKK 16.00-18.45
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
19 - 22 เม.ย. 67

17,888.-

17,888.-

25 - 28 เม.ย. 67

17,888.-

17,888.-

26 - 29 เม.ย. 67

17,888.-

17,888.-

9 - 12 พ.ค. 67

17,888.-

17,888.-

16 - 19 พ.ค. 67

17,888.-

17,888.-

23 - 26 พ.ค. 67

17,888.-

17,888.-

6 - 9 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

13 - 16 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

20 - 23 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ