ป้าด…ซามาคักแท้น้อ! อุบลราชธานี UNSEEN โขงเจียม เขมราฐ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : UBBS00

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

36 คน

ท่องเที่ยว

อุบลราชธานี

ช่วงเดือน

ก.พ. - พ.ค. 64

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

รถบัส

อธิบาย

“มหัศจรรย์เมืองอุบล แกรนด์แคนยอนสามพันโบก ม่วนอีหลี แอ่วชิคๆริมฝั่งโขง”

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตามรอยอเล็กซานเดอร์มหาราช วัดถ้ำคูหาสวรรค์
  • โขงเจียม แม่น้ำสองสี ชมวิวเขื่อนสิรินธร
  • วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง)
  • ความทรงจำคาเฟ่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
  • สามพันโบก หาดทรายสูง เขมราฐ วัดบุ้งขี้เหล็ก
  • วัดพระธาตุหนองบัว พญานาคสีรุ้ง

รายละเอียดโปรแกรม

พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 17.00น. - เดนิ ทางสูจ่ งัหวดัอุบลราชธาน
โรงแรม
-
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อุบลราชธานี – ตามรอยอเล็กซานเดอร์มหาราช - วัดถ้าคูหาสวรรค์ - โขงเจียม แม่น้ำสองสี ชมวิวเขื่อนสิรินธร - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (Unseen วัดเรืองแสง)
โรงแรม
ที่พักโขงเจียมระดับ 3 ดาว
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

โขงเจียม - ความทรงจำคาเฟ่ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ชมผาแต้ม - สามพันโบก (Unseen แกรนด์แคนยอนแม่น้ำโขง) - หาดทรายสูง - เขมราฐ - วัดบุ้งขี้เหล็ก - จุดชมวิวริมโขง
โรงแรม
ที่พักเมืองอุบลฯ ระดับ 3 ดาว
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพระธาตุหนองบัว พญานาคสีรุ้ง พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ – ร้านของฝาก – วัดหนองป่าพง - กรุงเทพฯ
โรงแรม
-
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
10 - 13 เม.ย. 64

3,999.-

3,999.-

-

12 - 15 เม.ย. 64

4,999.-

4,999.-

-

13 - 16 เม.ย. 64

4,999.-

4,999.-

-

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 64

3,999.-

3,999.-

-

1 - 4 พ.ค. 64

3,999.-

3,999.-

-

รูปภาพ

FAQ

– ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
– ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
– โต๊ะอาหาร เว้นยะระห่างระหว่างที่นั่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
– บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

· ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP
· ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
· ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
· ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
· ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
· ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
· เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
· ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

· ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
· ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
· ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
· ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
· ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

· ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
· ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

· การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน
· บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
· บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
· การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
· มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
· ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น