มิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

มิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : YFD01

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, พม่า

ช่วงเดือน

ส.ค. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เยี่ยมชมเมืองวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์
สักการะ ดินแดนแห่งพุทธศาสนา พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น
ขอพรพระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์ ชมประวัติศาสตร์ พระราชวังบุเรงนอง
กราบไหว้ ก้อนหินทอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ที่มีแต่ความโดดเด่นกลางหน้าผ

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง –เมืองพะโค– พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุอินแขวน
โรงแรม
Hotel in Kyaikto * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองหงสาวดี –เจดีย์ไจ๊ปุ่น –เมืองย่างกุ้ง – พระเทพทันใจ - พระเทพกระซิบ –มหาเจดีย์ชเวดากอง
โรงแรม
Jasmin Palace Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
12 - 14 ส.ค. 65

13,888.-

13,888.-

26 - 28 ส.ค. 65

12,888.-

12,888.-

9 - 11 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

23 - 25 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

30 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

12,888.-

12,888.-

7 - 9 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

14 - 16 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

21 - 23 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

28 - 30 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ