เบตง ตาลาล๊า … เบตง อัยเยอร์เวง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : YLFD01

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เบตง

ช่วงเดือน

เม.ย. - ก.ค. 64

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

“สุดสวยทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สกายวอร์คยาวสุดในอาเซียน”

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ทานเมนูขึ้นชื่อ! ไก่เบตง, ปลานิลสายน้ำไหล, เคาหยก, ผัดผักน้ำ
  • วัดช้างให้ ขอพรหลวงปู่ทวด สะพานแตปูซู
  • ชมทะเลหมอก skywalkอัยเยอร์เวง
  • น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำร้อนเบตง
  • ถ่ายรูปคู่ ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ป้ายใต้สุดแดนสยาม

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง - ไนท์บาซ่าเบตง
โรงแรม
พักเมืองเบตง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
โรงแรม
พักเมืองเบตง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
โรงแรม
-
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
4 - 6 เม.ย. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

13 - 15 เม.ย. 64

9,900.-

9,900.-

1,300.-

23 - 25 เม.ย. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

1 - 3 พ.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

8 - 10 พ.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

16 - 18 ก.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ

– ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
– ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
– โต๊ะอาหาร เว้นยะระห่างระหว่างที่นั่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
– บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่ำภำษีสนำมบินรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น ที่นั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร
• น ้ำหนักสัมภำระโหลดใต ้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม (สำยกำรบิน Nok Air)
• ค่ำที่พัก 2คืน ห ้องละ 2-3 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว ้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ
• ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในโปรแกรม ค่ำเข ้ำชม ตำมที่ระบุไว ้ในรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
• คำ่ ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทรี่ ะบสุ ำหรบั นักท่องเทยี่ วไทย
• ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
• เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตำมกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล ตำมเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บรษิ ัทท ำไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้ จ ำกัดทมี่ กี ำรตกลงไวก้ ับบรษิ ัทประกันชวีติ ทุกกรณีตอ้ งมใีบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข ้อง ไม่รวมประกันสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสั่งซอื้ ประกันสขุ ภำพเพมิ่ ได ้จำกบริษัทประกันทั่วไป

· ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
· ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
· ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
· ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
· ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

· ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
· ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

· การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน
· บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
· บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
· การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
· มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
· ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น