Impression world heritage ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง มรดกโลก

Impression world heritage ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง มรดกโลก

รหัสโปรแกรมทัวร์ : C3U104

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ย. - ม.ค. 68

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

C3U104 Impression world heritage

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง มรดกโลก  5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก

ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน มรดกโลกทางวัฒนธรรม  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย + ร้าน POP MART

อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า

  พิเศษ!!!  ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

เดินทางโดยสายการบิน Sichuan Airline (3U)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่กิน 23 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ฉงชิ่ง 3U3772 BKK-CKG 17.15-22.05
โรงแรม
SHANG GAO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉงชิ่ง – อู่หลง – อุทยานหลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์(ลิฟท์แก้วขาลง+รถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ)+ระเบียงแก้วกระจก – วัดจี่นชิน
โรงแรม
OU YUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) - ต้าจู๋ – พระแกะสลักหินเขาเป๋าติ่ง(รวมรถกอล์ฟ)
โรงแรม
KAI YUAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - ชมรถไฟทะลุตึก - จัตุรัสมหาศาลาประชาคม - หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย + ร้าน POP MART OPTION: สุกี้ฉงชิ่ง + ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวค่ำคืนฉงชิ่ง
โรงแรม
HONG LOU HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉงชิ่ง – วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 3U3771 CKG-BKK 13.40-15.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
17 - 21 ก.ย. 67

18,888.-

18,888.-

8 - 12 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

15 - 19 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

22 - 26 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

5 - 9 พ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

19 - 23 พ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

3 - 7 ธ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

17 - 21 ธ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68

21,888.-

21,888.-

รูปภาพ