Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CCA85

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ค. 67

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สวยงาม พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน ขอพรวัดลามะ

อลังการ จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน

ช้อปปิ้ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านซานหลี่ถุน ร้านดัง POPMART

 

เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารกวางตุ้ง

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR CHINA (CA)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 23 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - ถนนหวังฝู่จิง – เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง CA980 BKK-PEK 01.15-06.55
โรงแรม
Holiday Inn Express หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดลามะ - พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน - ร้านยางพารา
โรงแรม
Holiday Inn Express หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – ร้านไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
โรงแรม
Holiday Inn Express หรือระดับใกล้เคียงกันกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ CA979 PEK-BKK 20.10-23.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
18 - 22 มิ.ย. 67

23,888.-

23,888.-

20 - 24 มิ.ย. 67

23,888.-

23,888.-

25 - 29 มิ.ย. 67

23,888.-

23,888.-

27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67

23,888.-

23,888.-

รูปภาพ